[email protected]

+420 605 960 787

 Co znamená zastavení exekuce?

Jestliže je proti vám vedena exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu, je možné takovou exekuci zastavit. Na základě vyplněných informací z našeho online formuláře nebo zaslaných podkladů vyhodnotíme, zda i vaše exekuce je vedena protiprávně. Pokud ano, tak může být podán návrh na zastavení a odklad exekuce k exekutorovi.

Úvěrová společnost (oprávněný) má většinou k vyjádření 30 dní. Pokud oprávněný se zastavením exekuce souhlasí nebo exekutorovi neodpoví, exekutor exekuci zastaví. Pokud oprávněný se zastavením nesouhlasí, pošle exekutor spis soudu, aby o zastavení rozhodl on. Z toho důvodu každé zastavení exekuce trvá různě dlouho.

Příklad: Pan Vopička nám zaslal podklady ke své exekuci od společnosti ABCD, s.r.o., která je vedena exekutorem Mgr. Jaroslavem Chamtivým. Po jejich vyhodnocení jsme dospěli k závěru, že je možné jeho exekuci zastavit. To znamená, že jeho exekuce je již nařízená a exekuční řízení stále běží, exekučním titulem (na základě čeho byla exekuce nařízena) je rozhodčí nález a znění rozhodčí doložky, které bylo ukryto v obchodních podmínkách, je neplatné. Poté naši advokáti vypracovali návrh na zastavení a odklad exekuce a poslali ho k soudnímu exekutorovi. Společnost ABCD, s.r.o. se vůbec k věci nevyjádřila, a tak exekutor exekuci zastavil. Pokud by ABCD, s.r.o. nesouhlasila se zastavením exekuce, poslal by exekutor spis k soudu, aby rozhodl on.

Jelikož se ale může zastavení exekuce prodloužit na několik měsíců je proto podáván návrh i na odklad exekuce.

Panu Vopičkovi každý měsíc exekutor strhává určitou částku z jeho příjmu, která jde na úhradu jeho dluhu. Pokud je podán i návrh na odklad exekuce, tak to znamená, že panu Vopičkovi bude exekutor peníze od zaměstnavatele stále strhávat, ale takto stržené peníze už bude jen deponovat na svém účtu a po zastavení exekuce je zase všechny vrátí.

Zastavením exekuce panu Vopičkovi dluh nezanikl, ale významně se snížil o náklady advokátů, rozhodců a exekutora. Tyto poplatky často výrazně převyšují původní dluh, takže zastavení exekuce může představovat velice významnou úsporu. Často se i stává, že v rámci exekuce již bylo zaplaceno daleko více, než činí původní dluh dohromady s úroky. V takovém případě je již původní dluh splacen a exekutor musí vrátit všechny prostředky, které byly vymoženy navíc.

Exekuce je pak zcela zrušena (tj. od pravomocného rozhodnutí o zastavení exekuce) přibližně do 2 měsíců, kdy exekutor zruší exekuční příkazy.