[email protected]

+420 605 960 787

 Jak poznat rozhodčí doložku?

Rozhodčí doložka je ustanovení ve smlouvě či v obchodních podmínkách, které prostě říká, že v případě sporu nebude rozhodovat soud, ale určený rozhodce. Některé společnosti (např. Profi Credit) začaly po změně zákona o rozhodčím řízení používat tzv. rozhodčí smlouvy. Funkce rozhodčích smluv je stejná jako rozhodčích doložek. Obecně říkají, že o případném spour nebude rozhodvat nezávislý soud, ale rozhodce. Pro běžného člověka je hlavním rozdílem, že rozhodčí smlouva bývá na samostatném papíře. 

Rozhodčí doložky mívají ve smlouvách také často nadpis, a to přímo Rozhodčí doložka či Řešení sporů apod. Pokud naleznete ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách slova rozhodčí doložka, rozhodce, rozhodčí řízení, tak s největší pravděpodobností jste našli znění rozhodčí doložky. Právě vyhodnocení znění rozhodčí doložek je zásadní, neboť na základě toho můžeme zastavit exekuci. Jinými slovy, pokud je rozhodčí doložka sjednána neplatně, lze zastavit vaši exekuci.

Rozhodčí doložka může vypadat například takto:

Strany této smlouvy se dohodly, že v případě jakéhokoliv sporu majetkové povahy, vzniklého v budoucnu mezi nimi či jejich právními nástupci, a to ze všech právních sporů plynoucích z této smlouvy, či práv a povinností, které mají trvat i po skončení takového závazkového vztahu, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, ve smyslu zak. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. V případě takovéhoto sporu se strany dohodly, že sporné záležitosti budou rozhodovány jediným rozhodcem jmenovaným společností XXX, s.r.o. ze seznamu rozhodců vedeného společností XXX, s.r.o….

Nebo může rozhodčí doložka vypadat například takto:

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jedním rozhodcem, jmenovaným XXX a. s., IČ 1234567, se sídlem Praha 1, Orlová 60, PSČ 101 00 (dále jen Společnost). Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodnut bez ústního jednání….

Další možná podoba rozhodčí doložky:

Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů má dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoli z těchto rozhodců. Rozhodci pro tento účel jsou: Naděžda Oplzlá, Evžen Hykr , jediný rozhodce určený XXX a. s., IČ 1234567, se sídlem Praha 1, Orlová 60, PSČ 101 00 (dále jen Společnost). Pro případ, že žádný z výše uvedených rozhodců nebude ochoten nebo funkci přijmout či ji vykonávat, dohodly se smluvní strany, že jediný rozhodce bude vybrán věřitelem ze seznamu.

Naleznete-li ve své smlouvě, dodatku ke smlouvě nebo v obchodních podmínkách takové znění rozhodčí doložky, je pak taková rozhodčí doložka neplatná. To znamená, že lze zastavit i vaši exekuci.

Rozhodčí doložka může znít i následovně:

Smluvní strany vylučují případné majetkové spory vzniklé ze smlouvy z pravomoci obecného soudu a souhlasí, aby byly projednávány a s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení. Rozhodcem obě strany určují Jana Ejchmelého se sídlem Praha 1, Orlová 60, PSČ 101 00.

Takové znění rozhodčí doložky je ovšem správné, resp. platné, neboť označuje jasně a transparentně pana Jana Ejmelého jako jediného rozhodce. V takovém případě pak bohužel exekuci nelze zastavit z důvodu neplatnosti rozhodčího nálezu. Je zde ale možnost, že ve vaší smlouvě jsou neplatné pokuty a další neplatná ustanovení, takže je možné celou smlouvu považovat za neplatnou. V takovém případě pak je možné exekuci zastavit. 

Pokud si nejste jisti, zda máte platnou či neplatnou rozhodčí doložku, pošlete nám na náš email [email protected] sken či fotku vaší smlouvy a exekučního příkazu (osobní údaje můžete zakrýt). My vaše podklady zdarma vyhodnotíme a obratem vám dáme vědět, zda je možné vaši exekuci zastavit.